شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

2-آسمان

+ از آنان نيستسم كه در بازي كلاغ پر رفيق را بال وپر دهند وبگويند :رفيق پر
چراغ جادو
2-آسمان
رتبه 0
0 برگزیده
90 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-آسمان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top